Sayın Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz,

Bildiğimiz üzere, küresel çapta yaşanan COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan 2020 tarihinde yayınladığı raporuna göre dünya çapında vaka sayısı 1 milyonun üzerine ve ölüm sayısı 50.000’in üzerine çıkmış bulunarak kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, COVİD-19 için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış ve pandemi ilan edilmiştir.

Bu çerçevede FANTASİA HOTEL, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgını kapsamında işyeri bünyesindeki tüm çalışma alanları ve FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyaretçi olarak gelen siz Ziyaretçilerimiz ve Müşterilerimiz bakımından tüm sağlık tedbirleri ve önlemlerini hali hazırda almış bulunmakta ve FANTASİA HOTEL bünyesindeki tüm çalışanlar gibi FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla gelen siz ziyaretçilerimiz ve müşterilerimizin de bu tedbir ve önlemlere eksiksiz bir şekilde uymasını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, Covid-19 Salgın Süreci Kapsamında Ziyaretçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine ve Aktarılmasına ilişkin Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, nasıl toplandığı, işlenmesinin hukuki amacı ve verilerin kimlere aktarılabileceği hakkında bilgi verilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK’ nın 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafınızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • KİMLİK VERİSİ

Küresel çapta yaşanan Covid-19 salgını sürecinde işyerimizde ve tüm çalışma alanlarında alınan sağlık tedbir ve önlemlerinin Şirket bünyesinde maksimum seviyede sağlanması amacıyla ve Şirket, yerleşke ve otopark tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt, giriş kartı verme ve kimlik kaydı faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik

Ziyaretçi için : Ad, Soyad, T.C.K.N. Veya Pasaport No.

Müşteri için : Ad, soy ad, İkametgâh adresi, Telefon No, Tarih gibi kimlik verileriniz FANTASİA HOTEL tarafından toplamakta ve işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Küresel çapta yaşanan Covid-19 salgını sürecinde FANTASİA HOTEL ve tüm çalışma alanlarında alınan sağlık tedbir ve önlemlerinin FANTASİA HOTEL bünyesinde maksimum seviyede sağlanması amacıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ziyaretçi İçin

 1. COVID-19 ile ilgili semptomlara yönelik (ateş, öksürük yada nefes darlığı) şikayetiniz var mı?
 1. Ateş ölçüm sonucunda şüphe var mı?
 2. Medikal ateş ölçer sonucunda ateşiniz kaç derecedir?

Müşteri İçin

  1. Son 14 gün içinde yurtdışına seyahat ettiniz mi?
  2. Son zamanlarda yurt dışından dönen bir kişiyle yakın temasınız oldu mu?
  3. Son 14 gün içinde teyit edilmiş bir COVID-19 vakası ile temas ettiniz mi?
  4. Son 14 gün içinde ikametgâh adresiniz dışında bir yerde bulundunuz mu?
  5. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var mı?
 • Ateş, öksürük, boğaz ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtileriniz var mı?

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI

FANTASİA HOTEL, Covid-19 Salgın Süreci kapsamında toplanan kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerin sağlanması amacıyla KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, amaç ve hukuki sebepler dâhilinde işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki FANTASİA HOTEL, aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi, FANTASİA HOTEL’ e ait ‘’ Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika ” kapsamında ve ‘’COVİD -19 Kapsamında Ziyaretçi Açık Rıza Metni” ve ’COVİD -19 Kapsamında Müşteri Açık Rıza Metni’’ ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

İşlenme Amaçları

  1. FANTASİA HOTEL ‘ ye ait iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin politikaların uygulanması ve koruyucu tedbirlerinin alınması,
  2. FANTASİA HOTEL bünyesinde alınan sağlık ve güvenlik tedbir ve önlemlerine ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi,
  3. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen sağlık önlemleri ve koruyucu tedbirleri çerçevesinde FANTASİA HOTEL bünyesinde temizlik ve dezenfektasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçilerin ve Müşterilerin FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyarete gelmesi halinde, Covid- 19 salgın sürecine yönelik Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyulması gerekli görülen sağlık tedbir ve önlemleri çerçevesinde el yıkama ve hijyeni ve sosyal mesafenin önemine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, kişisel koruyucu ekipmanlarının (maske, eldiven) sağlanması,
  1. Ziyaretçilerin ve Müşterilerin FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyarete gelmesi halinde FANTASİA HOTEL’ e giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılması, öksürük, ateş ölçümü, solunum yolu rahatsızlığına ilişkin tıbbi bilgi ve varsa kronik rahatsızlığa ilişkin sağlık bilgilerinin açık rızanız doğrultusunda alınması,
  2. Ziyaretçilerin ve Müşterilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hal olarak belirtilebilecek olan Covid-19 salgını sürecinde FANTASİA HOTEL bünyesinde gerekli sağlık tedbirleri ve koruyucu önlemlerin alınabilmesi amacıyla, FANTASİA HOTEL ‘ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyarete gelen müşterilerin yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu yurt içi/yurt dışı seyahat bilgilerinin alınması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyma amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Covid-19 salgını sürecinde alınan kişisel verileriniz ve açık rızanız doğrultusunda alınan özel nitelikli kişisel verileriniz, bu bilgilerin işlenmesini gerektiren Pandemi halinin ve FANTASİA HOTEL bünyesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Küresel çapta yaşanan Covid-19 salgın süreci kapsamında FANTASİA HOTEL bünyesinde gerekli görülen tüm sağlık önlemlerinin ve tedbirlerinin alınabilmesi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve FANTASİA HOTEL ‘in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, FANTASİA HOTEL tarafından Covid-19 salgın süreci kapsamında FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyaretçi veya müşteri olarak gelmeniz halinde toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlarla, FANTASİA HOTEL yetkililerine, 6698 sayılı KVKK m.28 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na ve kanunen yetkili kamu sağlık kuruluşlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bilgi aktarımı yapmamız gereken kurum ve kuruluşlara (ilgili Valilik Makamlığı’ na), ilgili kolluk kuvvetlerine, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

FANTASİA HOTEL içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin FANTASİA HOTEL politikalarının uygulanması ve koruyucu tedbirlerinin alınması amacıyla özellikle;
 • Covid-19 salgın süreci kapsamında FANTASİA HOTEL bünyesinde gerekli görülen tüm sağlık önlemlerinin ve tedbirlerinin alınabilmesi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve bu çerçevede gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla, FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyaretçi veya müşteri olarak gelmeniz halinde, FANTASİA HOTEL’ e giriş – çıkışlarda veya resepsiyonda ilgili sağlık formundaki sağlık verilerinizi işyeri hekimimiz ile paylaşıyoruz.
 • FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla ziyaretçi olarak gelinmesi halinde, FANTASİA HOTEL ‘e giriş ve çıkışlarda ilgili sağlık formundaki sağlık verileri, hastalık şüphesi bulunan ziyaretçiler bakımından, ziyaret etmiş bulundukları FANTASİA HOTEL hizmet alanları ve departmanlarda bulunan FANTASİA HOTEL çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin koruyucu tedbirleri yürütebilmek adına (örneğin FANTASİA HOTEL ’in yürütmekte olduğu ticari faaliyeti nedeniyle ilgili departmana ziyarete gelen ve Covid-19 şüphesi bulunan ziyaretçinin, risk yönetimi ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınması amacıyla ziyarette bulunulan ilgili departmanda çalışanların karantinaya alınması) söz konusu ziyaretçilerin kişisel verileri FANTASİA HOTEL yetkilisine aktarılmaktadır.
 • Ancak önemle belirtmek gerekir ki, FANTASİA HOTEL içerisinde Covid-19 salgını sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin FANTASİA HOTEL politikalarının uygulanması ve koruyucu tedbirlerin alınması çerçevesinde, COVID-19 testi pozitif çıkan veya şüphesi bulunan ziyaretçi veya müşteriye ait kişisel bilgiler, FANTASİA HOTEL bünyesinde çalışan tüm departmanlardaki çalışanlara (İnsan Kaynakları hariç) doğrudan ve/veya dolaylı yolla aktarılmayacak ve FANTASİA HOTEL içerisinde yapılacak duyurularda dahi COVID-19 testi pozitif çıkan veya şüphesi bulunan ziyaretçilere veya müşterilere ilişkin kimlik tespitinin doğrudan sağlanacağı detaylar paylaşılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz FANTASİA HOTEL tarafından yukarıda 2. ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgın süreci kapsamında ve bu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren pandemi halinin ve FANTASİA HOTEL bünyesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar fiziki ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan ve saklanan kişisel verileriniz, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında İşbu Aydınlatma Metni’ nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

FANTASİA HOTEL tarafından 6698 sayılı KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, Covid-19 salgın süreci sonucunda elde edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerek “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Politika” kapsamında, kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi FANTASİA HOTEL ‘ e iletmeniz durumunda FANTASİA HOTEL talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin FANTASİA HOTEL için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu FANTASİA HOTEL’ in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza
 • Mobil imza ile

Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.

İşbu Aydınlatma Metni-2 ışığında, Covid-19 salgını süreci kapsamında tarafımızla paylaştığınız ve Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz/işleyeceğimiz size ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilmiştir.

Bu kapsamda, FANTASİA HOTEL’ in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla gelmek suretiyle ziyaretçisi olduğum FANTASİA HOTEL tarafından küresel çapta yaşanan Covid-19 salgın süreci kapsamında otel bünyesinde gerekli görülen tüm sağlık önlemlerinin ve tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla, ateş, öksürük, solunum yolu rahatsızlığına ilişkin tıbbi sağlık verilerime ilişkin özel nitelikli kişisel verilerimin, FANTASİA HOTEL işlendiği/işlenebileceği, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat gereğince, küresel çapta yaşanan COVİD – 19 salgını çerçevesinde FANTASİA HOTEL tarafından alınan işyeri sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde, FANTASİA HOTEL yetkililerine aktarıldığı/aktarılabileceği, FANTASİA HOTEL ‘in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere giriş ve çıkışlarda alınan ateş ölçüm bilgisi, öksürük, solunum yolu rahatsızlığına ilişkin tıbbi bilgiye ilişkin sağlık bilgilerimin 6698 sayılı KVKK m.6/3 çerçevesinde işyeri hekimiyle ve 6698 sayılı KVKK m.28/ç çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşıldığı/paylaşılabileceği ve bu bilgilerin işlenmesini gerektiren pandemi halinin ve diğer sebeplerin ortadan kalkması halinde FANTASİA HOTEL’ in belirlediği İmha Politikası gereğince imha edildiği/edilebileceği hususunda aydınlatıldığımı kabul ederim.